Zamówienie

Klient może osobiście na miejscu, lub w formie pisemnej (listownie, faxem, e-mailem) zamówić towar. W przypadku kupujących, którzy mają zawartą całoroczną umowę kupna, lub przy płatności w gotówce, zamówienia można składać również ustnie lub telefonicznie. Pisemne zamówienie musi zawierać dokładną nazwę firmy handlowej, zgodnie z wypisem z Rejestru Handlowego i siedzibę kupującego, wraz z kontaktem telefonicznym; jeśli kupujący jest osobą fizyczną, podaje imię i nazwisko, adres zamieszkani i miejsce prowadzenia działalności. Ponadto zamówienie musi zawierać osobę uprawnioną do występowania w danej sprawie w imieniu kupującego, REGON i NIP kupującego (jeśli jest zarejestrowany jako płatnik VAT), ewentualnie inne formalności, wynikające z Kodeksu Handlowego, jednoznaczne określenie przedmiotu realizacji i jego ilość, sposób odbioru (np. odbiór własny, transport przez sprzedającego, …), miejsce dostarczenia, o ile nie jest zgodne z adresem zamawiającego, osobę upoważnioną do odbioru przedmiotu realizacji, telefon, fax, e-amil, warunki płatności i ewentualnie inne specyficzne wymagania. W interesie dalszych kontaktów dobrze jest zawsze podać numer zamówienia. Unieważnienia zamówienia należy dokonać w formie pisemnej, faxem lub e-mailem.
 

Dostawa

Produkty zawarte w katalogu są na bieżąco w magazynie i klient może je odebrać do dwóch tygodni od daty zamówienia. Przy wybranych produktach jest możliwość dostarczenia do 48 godz. – tą opcję należy zaznaczyć w zamówieniu. W przypadku produktów oznaczonych literą D termin dostawy zostaje uzgodniony na mocy porozumienia i w takim przypadku klient otrzyma pisemne potwierdzenie zamówienia, z podaniem terminu dostawy. Cena produktu podawana jest za całe opakowania. Niektóre rodzaje produktów można dostarczyć również na sztuki, przy podniesieniu ich ceny o 10 procent. Transport produktów zagwarantuje sprzedający na miejsce dostawy wskazane przez kupującego w zamówieniu: własnym transportem, usługami kurierskimi lub za pośrednictwem innego przewoźnika, lub pocztą jako paczkę handlową. Kupujący pokryje koszty transportu, wraz z ceną opakowania. W przypadku dostawy w terminie do 24 godzin zaksięgujemy dopłatę ekspresową. W przypadku przesłania produktu za pobraniem klient płaci podaną cenę przewoźnikowi. Kupujący pokrywa koszty transportu zgodnie z cennikiem osób zapewniających transport. Powyższe uzgodnienia obowiązują przy jednorazowych zamówieniach do kwoty 5000,00 zł netto, za ceny katalogowe przy zakupie produktów mieszczących się na paletach 120 x 80 i 120 x 100 cm. Powyżej tej kwoty transport pokrywa firma REO AMOS (dotyczy produktow o standardowych wymiarach). Ryzyko powstania szkody w towarze przechodzi na klienta z chwilą odebrania pod adresem przeznaczenia; jeśli transport produktu odbywa się za pośrednictwem przewoźnika, to ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na klienta z chwilą przekazania towaru pierwszemu odbiorcy. Z każdym produktem klient otrzyma informacje techniczne dotyczące produktu, wraz z podaniem właściwej atestacji i instrukcji obsługi. Masa środków absorpcyjnych może odbiegać o +/- 5 % od wartości katalogowych. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do zmiany koloru metalowych produktów, wyposażenia magazynowego i zapór pływających.
 

Warunki płatności i dostawy

Cena zakupu określona jest w cenniku obowiązującym w dniu zamówienia towaru przez kupującego. Ceny podane w cenniku obowiązują w przypadku odbioru całego opakowania. W przypadku trzech pierwszych odbiorów kupujący dokona płatności gotówką, ewentualnie płatności z góry, na podstawie wystawionej faktury zaliczkowej. W przypadku następnych odbiorów można dokonać odbiorów na fakturę do umówionej wysokości ceny zakupu. Inny sposób płatności możliwy jest tylko po wzajemnym porozumieniu. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zażądania płatności gotówką przy odbiorze towaru, lub przed dostarczeniem towaru na podstawie faktury zaliczkowej, i to do wysokości pełnej ceny zakupu przedmiotu realizacji. Standardowy termin płatności, o ile strony nie dojdą do innego porozumienia, wynosi 14 dni od dnia realizacji zdarzenia podatkowego. W przypadku, gdy kupujący nie jest w stanie z jakiegoś powodu dokonać płatności w terminie, wymienionym na fakturze, to jest zobowiązany bezzwłocznie skontaktować się z kierownikiem zbytu sprzedającego i uzgodnić z nim zmianę warunków płatności. Kupujący ma prawo zwrócić fakturę na adres sprzedającego w terminie płatności, o ile faktura nie zawiera formalności określonych dla dokumentu podatkowego w ustawie, w piśmie przewodnim, do którego załącznik stanowi zwracana faktura, należy podać powód zwrócenia faktury. Termin płatności zaczyna płynąć ponownie z dniem wystawienia skorygowanej faktury. Obowiązek kupującego do zapłacenia swojego zobowiązania zostaje spełniony z chwilą wpłynięcia przedmiotowej kwoty na konto sprzedającego, który jest wymieniony na fakturze. W przypadku odbioru w zakładzie, przy wysokości ceny zakupu do 1000,- PLN, o ile dla danego przypadku nie zostanie ustalone inaczej, cena zakupu jest płatna gotówką. Aż do chwili zapłacenia całej ceny zakupu towar pozostaje własnością sprzedającego. Kupujący nabywa prawa własności do towaru z chwilą pełnego zapłacenia ceny zakupu. Jeśli termin dostawy nie zostanie dotrzymany z powodów okoliczności, powstałych po stronie osoby trzeciej, to sprzedający wyznaczy nowy termin dostawy, o którym pisemnie powiadomi kupującego. Sprzedający dostarczy kupującemu towar w uzgodnionej ilości i standardzie, lub uzgodnionej jakości. Jeśli opakowanie produktu uniemożliwia dotrzymania uzgodnionej ilości, to sprzedający ma prawo towar dostarczyć w najbliższym możliwym terminie, po uprzejmiej zgodzie kupującego. Ponadto sprzedający zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach, możliwość realizacji dostaw cząstkowych. Za dostarczenie przyjmuje się dostarczenie kupującemu przedmiotu realizacji w miejscu wydawania sprzedającego lub przekazania przez upoważnionego pracownika sprzedającego (przy użyciu własnego środka transportu sprzedającego) w miejscu realizacji lub przekazanie przedmiotu pierwszemu przewoźnikowi krajowemu; na wyraźne życzenie kupującego, podane w zamówieniu, również dostarczenie towaru do miejsca przeznaczenia, bez obecności kupującego. Jeśli kupujący nie odbierze przedmiotu realizacji z powodów, które zaistniały z jego strony (np. w czasie określonym w umowie kupna brak obecności uprawnionej osoby kupującego, która by towar mogła odebrać), kupujący pokrywa koszty powtórnego dostarczenia w pełnej wysokości. Zostaje ustalone, ze w przypadku opóźnienia płatności faktury lub faktury zaliczkowej odsetki za zwłokę będą wynosiły 0,05 % zaległej kwoty za każdy dzień zwłoki. Na czas opóźnienia kupującego z zapłaceniem ceny zakupu sprzedający ma prawo wstrzymać dalsze dostawy towaru. W przypadku wysyłki towaru na paletach, będzie ona fakturowana. Chodzi o towar zwrotny, który można zwrócić do 6 miesięcy. Odbiorca może zwrócić paletę nieuszkodzoną w tym samym wymiarze jaką otrzymał.
 

Gwarancja i reklamacja

Jeśli w umowie kupna, lub w informacjach technicznych, nie zostało ustalone inaczej, to sprzedający udziela gwarancji na jakość towaru przez okres 36 miesięcy. Okres gwarancyjny zaczyna płynąć z dniem dostarczenia. Jeśli kupujący zwleka z odebraniem towaru, to okres gwarancyjny zaczyna płynąć od pierwszego dnia, który następuje po dniu, w którym towar miał zostać według umowy kupna dostarczony. Sprzedający udziela gwarancji na jakość i kompletność dostarczanego towaru; warunkiem zastosowania prawa odpowiedzialności za wady jest używanie towaru przez kupującego w zalecany lub zwyczajowy sposób. Za wady i szkody powstałe w wyniku użycia w inny sposób sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia towaru. Odbierajacy towar od dostawcy, musi skontrolować jakość opakowania i jego nieprzepuszczalność. Jeśli do 24 godz. znajdzie wadę w towarze lub uszkodzenie przy transporcie, reklamuje towar u dostawcy.Reklamacja nie będzie uznane, jeśli odbierający stwierdzi wady towaru po upływie 24 godz. Jeśli towar został przekazany przez przewoźnika w naruszonym opakowaniu, lub jeśli kupujący uważa, że przewoźnik przekazał mu towar, który wykazuje wady, należy spisać z przewoźnikiem protokół reklamacji towaru, który bezzwłocznie doręczy sprzedającemu. Każda wada towaru stwierdzona czasie transportu, musi zostać podana w liście przewozowym i potwierdzona przez przewoźnika. Jeśli kupujący stwierdzi wady towaru, to musi o nich bezzwłocznie poinformować sprzedającego. Reklamację towaru, wymagania wobec serwisu, ewentualną pomoc techniczną, PROSIMY PRZESYŁAĆ ZAWSZE W FORMIE PISEMNEJ. Sprzedający przekaże klientowi do 30 dni stanowisko odnoszące się do reklamacji, oraz termin ostatecznego załatwienia reklamacji.
 
 
Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z późn. zm.), w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki można zrezygnować z zakupu dokonanego w naszym sklepie, bez podania przyczyny  na adres:
REO AMOS Sp. z o.o.
Ul. Długa 50
43-309 Bielsko-Biała
Zwracany towar należy odesłać pod powyższy adres w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.
 
Uwaga: Towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania oraz musi być zapakowany w oryginalne pudełko, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 
Pieniądze za Państwa zamówienie zwrócimy w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania numeru konta bankowego, na które mamy zwrócić pieniądze. Warunkiem koniecznym do przelania środków na Państwa konto jest wcześniejszy zwrot towaru na nasz magazyn. 

Polityka bezpieczeństwa

Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności Sklepu Internetowego REO AMOS Sp. z o.o. są poufne.
W żadnym wypadku bez zgody klienta nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". 
Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
Wszystkim Klientom gwarantujemy możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać o sobie informacje. Realizacja zamówienia nie wymaga zakładania konta, jedynie jednorazowego podania danych umożliwiających potwierdzenie i wysyłkę zamówienia. Założenie konta jest dobrowolną decyzją Klienta i może on w każdej chwili z tego zrezygnować. Jednakże posiadanie konta daje pewne udogodnienia jak np. wgląd w historię swoich zamówień, sprawdzenie w jakim etapie realizacji jest zamówienie, informacje o nowościach, promocjach, itp.
Informacje przekazane nam za pośrednictwem formularza są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.
 

Postanowienia końcowe

Sprzedający zastrzega sobie prawo regulacji niniejszych postanowień, jeśli dojdzie do zmian we właściwych przepisach. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towaru w czasie obowiązywania katalogu w przypadku, gdy dojdzie do zmiany kosztów produkcji, a przede wszystkim cen materiałów, surowców, lub kosztów osobowych. Niniejsze postanowienia stanowią część umów kupna, zawieranych w czasie obowiązywania katalogu. Odmienne postanowienia w umowach kupna mają pierwszeństwo przed niniejszymi postanowieniami. Zawarte tu postanowienia regulują prawa i obowiązki, powstałe w czasie transportu i realizacji dostaw towaru ze strony spółki REO AMOS, o ile umowa kupna pomiędzy REO AMOS, a kupującym nie stanowi inaczej. Postanowienia odnoszą się do stosunków prawnych, powstających w czasie dostaw towarów wykonywanych przez REO AMOS, również w przypadkach, gdy umowa kupna nie została zawarta w formie pisemnej. W takim przypadku, najpóźniej przy przejmowaniu towaru przez kupującego, niniejsze postanowienia zostają uznane za uzgodnione, pod warunkiem, że kupujący otrzymał katalog REO AMOS, na właściwy okres. Niniejsze postanowienia obowiązują od 1. 5. 2017